Logo Yanı Reklam
2014 yılı için planlanan özel sağlık kuruluşları başvuru şartları ile hak sahipliliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

2014 yılı için planlanan özel sağlık kuruluşları başvuru şartları ile hak sahipliliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılı için planlanan özel sağlık kuruluşları başvuru şartları ile hak sahipliliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar yayımlandı.
 
 

2 014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan “ 2014 yılında Yeni Özel Sağlık Kuruluşu Açılması ve Uygun Olan İllere Kadro Tahsisi Yapılması İle İlgili Planlama İlanı” kapsamında açılmasına izin verilen kuruluşlar için hak sahipliği başvurusu alınacaktır. Bakanlığımızca anılan ilanda belirtilen illerde yeni özel hastane ve A tipi tıp merkezi açma hak sahipliği başvuru şartları ve açacak hak sahibinin belirlenmesine ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır . Birden fazla kuruluş için başvuruda bulunacaklar her kuruluş için ayrı başvuru dosyası ile başvuracaklardır .

 

A) ÖZEL HASTANE AÇMA HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN BAŞVURU VE YETERLİLİK ŞARTLARI:

1) Başvuru sahibi;

a) Gerçek veya tüzel kişi olmalıdır.

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin ve yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin ve mesul müdür ve müdür yardımcıları hakkında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma , hileli iflas kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalıdır.

2) Mali yeterlilik kapsamında;

a) İlanda belirtilen illerde 100 yataklı bir özel hastane açma yatırım maliyetinin yaklaşık 25.000.000 TL olduğu kabul edilmiştir. Özel hastane açma başvurusunda bulunacaklar, bu tutarın % 10’u oranında mali varlıklarına ilişkin gayrimenkulleri ve menkullerini; banka mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları gibi değerleri belgelemek zorundadır. Ayrıca gayrimenkullerini belediye emlak vergi değerleri, hisse senedi ve sermaye piyasası araçlarıyla, özkaynak veya özkaynaktaki ortaklık payını ise yeminli mali müşavir onayı ile ortaklık payına karşılık gelen değeri belgelemek durumundadır.

b) Başvuru sahipleri, her bir başvuru için ayrı ayrı yeterlilik değerlendirmesinden geçmek zorundadır. Bir başvuru için verilen mali yeterlilik belgesinde yer alan miktarın, ilgili başvuru için aranan mali yeterlilik miktarını aşan kısmı, yeterli olduğu takdirde başka bir başvuru için de kullanılabilir.

3) Diğer Hususlar;

a) Başvuruda bulunacaklar, Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümleri kapsamında ön izin, ruhsatlandırma ve faaliyet izin belgesi için gerekli şartları sağlayacağını taahhüt edecektir.

b) Hak sahipliğinin verildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde ön izin alamayan, ön izin tarihinden itibaren ise 5 (beş) yıl içerisinde ruhsat alamayanlar hak sahipliğini kaybedecektir.

c) Hak sahibi hak sahipliğinin tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 1(bir) yıl içerisinde anılan Yönetmeliğe uygun özel hastanenin açılacağı arsayı temin ederek Bakanlığa bildirmek zorundadır.

d) Hak sahibi ön izin belgesi tarihinden itibaren en geç 2(iki) yıl içerisinde bina ve sağlık tesisi yatırımına başlamak zorundadır.

e) Özel hastane ruhsatlandırılıncaya kadar hak sahipliği devredilemez.

B) A TİPİ TIP MERKEZİ AÇMA HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN YETERLİLİK ŞARTLARI:

1) Başvuru sahibi;

a) A tipi tıp merkezleri, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı veya en az % 51 hissesi tabip ve diş tabibi ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilir.

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin ve yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin ve mesul müdür ve müdür yardımcıları hakkında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalıdır.

2) Mali yeterlilik kapsamında;

a)İlanda belirtilen illerde 10 kadrolu A tipi tıp merkezi açma yatırım maliyetinin yaklaşık 1.000.000 TL olduğu kabul edilmiştir. A tipi tıp merkezi açma başvurusunda bulunacaklar, bu tutarın % 10’u oranında mali varlıklarına ilişkin gayrimenkulleri ve menkullerini; banka mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları gibi değerleri belgelemek zorundadır. Ayrıca gayrimenkullerini belediye emlak vergi değerleri, hisse senedi ve sermaye piyasası araçlarıyla, özkaynak veya özkaynaktaki ortaklık payını ise yeminli mali müşavir onayı ile ortaklık payına karşılık gelen değeri belgelemek durumundadır.

b)Başvuru sahipleri, her bir başvuru için ayrı ayrı yeterlilik değerlendirmesinden geçmek zorundadır. Bir başvuru için verilen mali yeterlilik belgesinde yer alan miktarın, ilgili başvuru için aranan mali yeterlilik miktarını aşan kısmı, yeterli olduğu takdirde başka bir başvuru için de kullanılabilir.

3) Diğer Hususlar;

a)Başvuruda bulunacaklar, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında ön izin, ruhsatlandırma ve faaliyet izin belgesi için gerekli şartları sağlayacağını taahhüt edecektir.

b)Hak sahipliğinin verildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde ön izin alamayan, ön izin tarihinden itibaren ise 3 (üç) yıl içerisinde ruhsat alamayanlar hak sahipliğini kaybedecektir.

c)Hak sahibi hak sahipliğinin tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 1(bir) yıl içerisinde anılan Yönetmeliğe uygun A Tipi tıp merkezinin açılacağı arsayı temin ederek Bakanlığa bildirmek zorundadır.

d)Hak sahibi ön izin belgesi tarihinden itibaren en geç 1(bir) yıl içerisinde bina ve sağlık tesisi yatırımına başlamak zorundadır.

e)Özel hastane ruhsatlandırılıncaya kadar hak sahipliği devredilemez.

C) BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURU EVRAKLARI

Hak sahipliği başvurusunda bulunacaklar, başvuru evraklarını eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle en geç 04/04/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlık Genel Evrakına teslim edeceklerdir.

Başvuru evrakları Genel Müdürlükçe 04.04.2014 tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde incelenir. İnceleme neticesinde eksik/uygunsuz evrakı bulunan başvuru sahiplerine eksikliklerini gidermeleri için 5(beş)iş günü süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresinin bitiminden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen belgelerin aslı ya da noterden aslı gibidir olarak onaylanmış olan suretleri dışında fotokopi, faks vs. benzeri belgeler kabul edilmeyecektir.

D) HAK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ:

Hak sahipliği başvuruları, başvuru şartlarına uygunluğu bakımından Bakanlıkça değerlendirilir. Tek başvuru sahibinin bulunması halinde o başvuru sahibine hak sahibi olduğu bildirilir. Başvuru şartlarını taşıyan birden fazla başvuru sahibi olması halinde hak sahipliği 15.05.2014 tarihinde saat 14.00’da Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No:3 B Blok 3. Kat Toplantı Salonu Sıhhiye/ANKARA adresinde noter huzurunda kura yöntemi ile her kuruluş için tek hak sahipliği belirlenecektir. Kuraya katılacak başvuru sahipleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur. 

DUYURUNUN TAMAMI VE İSTENİLEN BELGELER EKİ İÇİN TIKLAYINIZ