Logo Yanı Reklam
Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı..

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı..

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 20 Şubat 2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıkça verilecek lisans üzerine yeni hastane ve benzeri sağlık kuruluşu açabilmesi ve lisansın açık arttırma yoluyla verilmesi uygulaması ortadan kalktı.

18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 7 nci maddesi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması nedeni ile bu maddeye istinaden 30/11/2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği 20/02/ 2014 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 Bu itibarla anılan Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması sebebiyle gerçek veya tüzel kişilerin Bakanlıkça verilecek lisans üzerine yeni hastane ve benzeri sağlık kuruluşu açabilmesi ve lisansın açık arttırma yoluyla verilmesi uygulaması ortadan kalkmış bulunmaktadır.

 Duyurulur


20 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28919

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  30/11/2012  tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.