Logo Yanı Reklam
30.05.2018  Sağlık Bakanlığı Tarafından Saç ekimi uygulamaları hakkında duyuru yayımlandı

30.05.2018 Sağlık Bakanlığı Tarafından Saç ekimi uygulamaları hakkında duyuru yayımlandı

T.C.
SAĞLlK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 54567092-010.07.01-E.01-3037 29.05.2018
Konu: Saç Ekimi Uygulamaları

 

Saç ekimi uygulamaları, 12/5/2003 tarih ve 25106 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (g) bendinde tabibin görev ve yetkileri başlığı altında yer almıştır. 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddenin (b) bendi ile Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga Yönetmeliğin 21 nci maddesinde "saç ekim (restorasyon) bölümü" aşağıdaki şekilde tarif edilmiş idi:

"Madde 21- Saç ekim bölümü; merkez bünyesinde, asgari 12 metrekare büyüklüğünde, sterilizasyona uygun olacak şekilde zemini ve duvarları düz ve pürüzsüz, ultraviyole oda sterilizasyon sistemi bulunan, havalandırması uygun şanlarda yapılan, içinde bulundurulması gerekli asgari araç gereç ve ekipmanlar bulunan bağımsız bir mekân içinde kurulur. "

15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı Geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında "ikinci fıkra uyarınca muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet göstermesine izin verilenler ile tıp merkezi ve özel hastaneler bünyesinde ünite şeklinde olanların tabela, basılı ve elektronik ortam materyallerinde ve ünite isimlendirilmesinde "güzellik" ifadesi kullanılamaz." hükmü ile aynı maddenin 4 üncü fıkrasında "39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbî işlemlerin tamamı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, "estetik" veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması seklinde yürütülür." düzenlemesine yer verilerek, saç ekim işlemini de kapsayan tıbbi İşlemlerin tamamının "tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde" güzellikten dönüşen muayenehane/poliklinik, tıp merkezi ve özel hastanelerde yürütüleceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin 14 üncü fıkrasında "A ve B tipi tıp merkezleri bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabipler ile estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvuruları tıp merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim tıp merkezinin faaliyet izin belgesine ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) İşlenir. Estetik biriminde bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan işlemler yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde, saç ekimi işlemlerinin hastane, tıp merkezi ve güzellikten dönüşen polikliniklerde mülga Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Saç Ekim (Restorasyon) Bölümünde belirtilen şartları karşılaması kaydıyla deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile medikal estetik sertifikalı hekimlerce yapılabilmesi mümkündür.

Saç ekimi işleminin uygulanacağı birimde bulunması gereken asgari malzemeler ekte yer almakta olup, saç ekim işlemlerinde ilgili tabip veya uzman tabiplerin sorumluluğunda hemşire ve anestezi teknisyeni/teknikerlerinin de görev alabileceği değerlendirilmiştir.

Bilgilerinizi ve saç ekimi işlemi ile ilgili uygulamanın yukarıda belirtilen mevzuat ve iş bu yazımız doğrultusunda yürütülmesini, yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde işlem yapıldığının tespiti halinde ilgili mevzuat çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanması hususunu önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar

EK-1: Saç Ekimi İşlemi İçin Bulundurulması Gereken
         Asgari Malzemeler Listesi

 

T.C.
SAĞLlK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ek-1

SAÇ EKİMİ İŞLEMİ İÇİN BULUNDURULMASI GEREKLİ
TIBBİ DONANIM VE ASGARİ ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

 

1. Pozisyon verilebilir uygulama koltuğu/yatağı

2. Oturma taburesi

3. Işıklı büyüteç

4. Tıbbi atık kutusu

5. Koter

6. Tansiyon aleti

7. Tıbbi malzeme dolabı

8. Seyyar ışık kaynağı

9. Kimyasal dezenfektanlar

10. Pansuman seti

11. İmplant ataçmanlan (Laser, Kavitron, Choi. Özel pinler gibi)

12. Greft hazırlama seti

13. Greft hazırlama masası

14. Küçük cerrahi müdahale seti

15. Acil Müdahale Seti;

a. Ambu ve maskesi,

b. Medikal oksijen kaynağı, oksijen maskesi, nebülize oksijen maskesi,

c. Laringoskop,

d. Entubasyon tüpü ve guide,

e. Magill pensi,

f. Larengeal maske 3-4 no,

g. Acil ilaçlar (Atropin, adrenalin, bronkodilatatörler, anti aritmikler v.b.)

h. Aspiratör ve sondaları,

i. Nazogastrik sonda, idrar sondası,

j. IV kateter,

k. Serum, serum seti.askısı,

 

l. Defibrilatör (Ekg gösteren)

 

DUYURU ASLINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ