SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı Ek Kadro Dağıtımı Sonuçları yayımlandı

 

Sağlık Bakanlığı Tarafından Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı Ek Kadro Dağıtımı Sonuçları Yayınlandı;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK KADRO DAĞITIM
Sürecin işleyişi:
           27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinin (Değiş:27/05/2012 tarih ve 28305 sayılı) Ek 5 inci maddenin son fıkrasında; “Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Ek kadroların dağıtımına ilişkin bilgiler ilan metninde ayrıca belirtilir.” hükmü yer almaktadır.
         15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin (Değiş:11/7/2013 tarih ve 28704 sayılı) 6. maddenin üçüncü fıkrasında; “Sağlık kuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilir. İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanır ve tıp merkezlerinin hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılış işlemleri sistem üzerinden yürütülür. Kadro ilaveleri, planlama çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek dönemlerde tıp merkezleri ve polikliniklerin tipleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü yer almaktadır.
          Sağlık Bakanlığı planlamasına göre özel sağlık kuruluşlarına 2013 yılı için verilecek kadro adedi 1059 olarak belirlenmiştir.
Ek kadro dağıtım ilanı metni 11.07.2012 tarih ve 24736 sayılı yazı ile Bakanlığımız internet sitesinde 15.07.2013 tarihinde ilan edilmiştir.
Bu kapsamda özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları tarafından kadro talepleri SKYS sistemi üzerinden yapılmış olup toplam 431 hastane ve 767 diğer sağlık kuruluşu (Tıp/dal merkezi) ek kadro talebinde bulunmuştur.
           Ek kadro dağıtım ilanımızda da belirtildiği gibi kadro talepleri tercih yapan sağlık kuruluşlarının SKYS kayıtları esas alınarak değerlendirilmiştir.
SKYS sistemi üzerinden ilan edilen sürede ek kadro başvurusunda bulunan veyatak sayısının 2/5 i oranına göre değerlendirmeye alınmış olan 192 hastanenin kadro hakkı olduğu tespit edilmiştir. Yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin başvuruları taleplerine bağlı kalınarak tercih sıralarına göre branş bazında değerlendirilmiştir.
Branş değerlendirmesi yapılırken kadro hakkı olan 192 hastanenin tercih sıraları dikkate alınmış ve uygun olan hastanelere ek kadro dağıtımı prensipleri çerçevesinde mevcut verilebilecek kadrolar çerçevesinde kadrolar verilmiştir. Bu dönemde 186 özel hastaneye kadro verilebilmiştir.
          Hastane tarafından talep edilerek Bakanlığımızca uygun görülerek verilebilen kadroların ait olduğu uzmanlık dallarındaki hiçbir kadro devredilemez.
 

 

 

 

Özel Sağlık Kuruluşları 2013 ek kadro dağıtım usulleri için TIKLAYINIZ

 

Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı Ek Kadro Dağıtım Sonuçları için TIKLAYINIZ

 

 

TIP MERKEZLERİNE İLİŞKİN EK KADRO DEĞERLENDİRMESİ
 
             11 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Ayakta Teşhis Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile mevcut tıp/dal merkezleri C tipi tıp merkezi olarak kabul edilmiştir. A tipi ve B tipi tıp merkezlerine süre sınırlaması olmaksızın Tıp Merkezlerine yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusunda dönüşebileceği hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede tıp merkezlerine kadro dağıtılabileceği ilan edilmiş olup buna göre talepler alınmıştır. Dağıtılabilecek olan kadrolar dikkate alınarak talepler gözden geçirilmiştir. Talepler branş bazında gruplandırılmış. Mevcudu bulunmayan branşla ile özel hastanelerde yatak sayısı yüzün altında olan hastanelere verilmeyen uzmanlık dallarının Tıp Merkezlerine verilmesi uygun görülmemiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda verilebilecek uzmanlık dalı tablo olarak aşağıda gösterilmiştir. Tıp Merkezlerinin ilgili yönetmelik çerçevesinde uygunluk sağlayarak A tipi tıp merkezi olarak ruhsatlandırılması halinde tabloda belirtilen uzmanlık dallarından 2 kadro talepte bulunmaları halinde teşvik amacı ile kadro verilmesi öngörülmüştür. Yine aynı yönetmelik ile öngörülen B tipine dönüşen tıp/dal merkezlerinden kadro sayısı dört klinisyen altında olan merkezlerin uzman sayıları listede sayılan branşlardan mevcudu bulunması kaydıyla dörde tamamlanacaktır.

Bu duyuru 4731 kez okundu.