Sağlık Bakanlığından Tıbbi Atık Yönetim Planları hakkında duyuru

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tıbbi Atık Yönetim Planları duyurusu yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54567092-010.07.02     28.04.2017
Konu: Tıbbi Atık Yönetim Planları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 23/02/2017 tarih ve 20451381/145.06/2318 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı.

Sağlık kurum/kuruluşlarının Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlamak ve uygulamaya geçirmek zorunluluğuna ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısına istinaden açıklamalara gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar; çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

Mezkûr Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 1 nci fıkrası (c) bendi ile tıbbi atıkların ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren tıbbi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla yükümlü tutulmuşlardır.

Ayrıca, Yönetmeliğin geçici 1 nci maddesi ile sağlık kuruluşları Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden altı ay içinde bahsi geçen tıbbi atık yönetim planı hazırlamak ve uygulamaya geçirmek zorundadır.

Tıbbi atık yönetim planı hazırlanmasına ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi yazısında; “..gerek sağlık kuruluşları ve belediyecelerece hazırlanacak atık yönetim planlarının oluşturulmasına teknik destek sağlamak, gerekse de sağlık kuruluşları ve belediyelerce hazırlanacak atık yönetim planlarının standardizasyonunu sağlayarak Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanmasını temin etmek amacıyla “Sağlık Kuruluşu Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı” ve “Belediye Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı” hazırlandığı,

Söz konusu tıbbi atık yönetim planı formatlarıekte yer almakta, ayrıca anılan Bakanlığın http:www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=423 internet adresinde yayınlandığı” belirtilmektedir.

Bu kapsamda, tıbbi atık yönetim planı formatının Yönetmelik ile yükümlülük verilen sağlık kuruluşlarına gönderilerek bilgilenmelerinin sağlanması, sağlık kuruluşlarının (ilgili kamu ve özel sektör sağlık kurum ve kuruluşlarına) formata uygun olarak tıbbi atık yönetim planı hazırlayarak uygulamaya geçirmesinin temin edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Ek:
1- Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı(Sağlık Kuruluşu)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
     
23/02/2016 tarih ve 2318 sayılı sayılı yazısı.

DAĞITIM :
81 İl Valiliğine(İl Sağ. Müd)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

 

İLGİLİ YAZILARIN ASLINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu duyuru 1277 kez okundu.