Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 'TİG' Veri Gönderimi hakkında duyuru !

 

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "TİG Veri Gönderimi" konulu duyuru yayımlandı. TİG verisini eksik veya zamanında göndermeyen kurumlara idari para cezası uygulanacak!

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:  23642684/708.99
Konu: TİG Veri Gönderimi

İlgi: 13/06/2013 tarih ve 01.06.02/21217 sayılı Genelgemiz.

İlgide kayıtlı Genelgemizde; özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren TİG veri sistemine düzenli bir şekilde hasta verilerini göndermeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda özel hastanelere ve üniversite hastanelerine yönelik klinik kodlama eğitimleri düzenlenmiş, sisteme hastanelerin kayıtları yapılmış ve kullanıcılara şifreleri tanımlanmıştır. Sistem üzerinden yapılan değerlendirmede, bazı hastanelerin eksik veri gönderdiği yada veri göndermeye başlamadığı tespit edilmiştir.

İlgide kayıtlı Genelgemizde de belirtildiği üzere; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin"Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi" başlıklı 47. Madde 1. Fıkrada "Bakanlık ve bağlı kuruluşların, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.'"i. Fıkrada "Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür," hükümleri ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 11 -) 3. fıkrasında "Bakanlıkça belirlenen kayıtlan uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum vekuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari para cezası verilir. " hükmü yer almaktadır. Bu itibarla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık hizmet sunucuları, üniversitelere bağlı sağlık uygulama araştırma merkezleri ile özel hastaneler TÎG Veri Giriş sistemi üzerinden aylık dönemler halinde Bakanlığımızca belirlenen standartlara uygun şekilde veri göndermek zorundadırlar. Eksiksiz ve zamanında veri gönderiminde bulunmayan sağlık hizmet sunucularına yukarıda belirtilen idari para cezası hükmü uygulanacaktır.

Ülkemiz genelindeki tüm yataklı sağlık tesislerde verilen sağlık hizmetlerinin TİG üzerinden hesaplanması planlandığından tüm ilgili hastanelerin hasta verilerini TİG'e dayalı kodlama yaparak eksiksiz ve zamanında göndermeleri konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi hususunu;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

Dağıtım: 
Gereği:
1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına
2- 81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğüne)
3- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına

 

DUYURU METNİNE  ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu duyuru 1336 kez okundu.