Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı Ek Kadro Dağıtım İlanı yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 
                                                                                                         T.C
                                                                                             SAGLlK BAKANLlGI
                                                                          Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
SAGLlK BAKANLlGINCA ÖZEL SAGLlK KURULUŞLARıNA 2013 YILI içiN
VERİLECEK EK KADRO DAGITIM iLANı
 
Bakanlığımızca özel sağlık kuruluşlarına ek kadro dağıtımına yönelik çalışma yapılması
planlanmaktadır. Bu çalışma için özel sağlık kuruluşlarından kadro taleplerinin toplanması
öngörülmektedir.
Özel hastanelerin ek kadro talepleri yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane,
yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki
ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro ihtiyacı dikkate
alınarak değerlendirilecektir. Kadro sayısı, yatak sayısının 2/5 ini geçmeyen özel hastaneler
ek kadro talebinde bulunabilecektir. Tıp-dal merkezleri ise mevcut kadro sayısının %25 i
kadar ek kadro talebinde bulunabilecektir. Mevcut kadro sayısının %25 i, i kadroya tekabül
etmeyen tıp-dal merkezleri i ek kadro talebinde bulunabilecektir.
Planlamaya tabi cihaz ve ünitesi bulunmayan özel hastaneler, ilgili branşlarda ek kadro
talebinde bulunamayacak olup bu talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak, diğer
branşların destek ve konsültasyon ihtiyacını karşılamaya yönelik talepler dikkate alınacaktır.
Ek kadro taleplerinin özel sağlık kuruluşlarınca, ilan tarihinden itibaren on beş gün
içerisinde Sağlıkta Kaynak Yönetim Sistemi üzerinden (SKYS) Mesul Müdür ekranından
yapılması gerekmektedir. Talep edilecek branş tercihleri özel sağlık kuruluşları tarafından
yapılacaktır.
Tercihler, mesul müdür ekranına konulan "Yeni Ek Kadro Talep" ekranından
yapılacaktır. Bu ekranda bulunan "Yeni kadro talep için talep edilen dala ekle" sekmesinden
her talep için bir satır oluşturulacak ve bu oluşturulan talep satın öncelikli olarak talep
edilecek kadrodan başlanarak sıralanacaktır. Aynı branştan birden fazla ek kadro talep
edilmesi halinde ayrı satır açılması gerekmektedir.
Her kadro için satır sonunda bulunan not butonuna kadro talep gerekçesinin yazılması
uygun olacaktır. Mesul müdür tarafından yapılan taleplerin çıktısı SKYS' den alınarak
tarih/sayı alınmak suretiyle İl sağlık müdürlüğüne teslim edilecektir. İl sağlık Müdürlüğü
SKYS' den mesul müdürün talep ettiği kadroları SKYS sistemi üzerinden onaylanarak beş iş
günü gün içerisinde Bakanlığa bildirecektir.
Kadro talepleri Bakanlığımızca ilan edilen sürede SKYS sistemi üzerinden alınacak olup
her talep dönemi ayrı olarak değerlendirildiğinden daha önce Bakanlığımıza yapılmış olan
talep formları, bireysel başvurular ve sistem üzerinden yapılmış olan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Talepler SKYS deki mevcut kayıtlar esas alınmak suretiyle
değerl endiriiecektir.
Ek kadro talepleri Bakanlığımızca dağıtılabilecek kadro sayısı dikkate alınarak
sonuçlandırılacaktır.
Özel sağlık kuruluşlarının ek kadro dağıtımı ile ilgili kriterler, bu dağıtım dönemi için
yapılan talepler ve verilebilecek kadrolar dikkate alınarak Planlama ve İstihdam Komisyonu
tarafından belirlenecektir. Özel sağlık kuruluşlarının başvurulan belirlenen kriterlere uygun
olarak değerlendirilerek, Bakanlığımızca dağıtılabilecek kadro sayısını geçmemek üzere ek
kadro dağıtımı yapılması planlanmaktadır.
 
 
DUYURUNUN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ
 
 
Ek kadro  talebinde yapılacak olan işlem basamakları için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 


Bu duyuru 3311 kez okundu.