8 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27426 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15627

             Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/11/2009 tarihli ve 574 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                  C. ÇİÇEK                                               B. ARINÇ                                                A. BABACAN                                               M. AYDIN

   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

                 H. YAZICI                                            F. N.ÖZAK                                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                            F. ÇELİK

              Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı

                  E. BAĞIŞ                                            S. A. KAVAF                                                M. ŞİMŞEK                                                   S. ERGİN

              Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                                          Devlet Bakanı V.                                          Adalet Bakanı

              M. V. GÖNÜL                                         B. ATALAY                                                M.AYDIN                                                 M. ŞİMŞEK

       Milli Savunma Bakanı                               İçişleri Bakanı                                        Dışişleri Bakanı V.                                        Maliye Bakanı

              N. ÇUBUKÇU                                         M. DEMİR                                                   R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                    Bayındırlık ve İskân Bakanı                                Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

                M. M. EKER                                           Ö. DİNÇER                                                  F. N. ÖZAK                                                   T. YILDIZ

   Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                   Sanayi ve Ticaret Bakanı V.              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                                             E. GÜNAY                                                                                            V. EROĞLU

                                                                Kültür ve Turizm Bakanı                                                                     Çevre ve Orman Bakanı

 

16/11/2009 TARİHLİ VE 2009/15627 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

             MADDE 1 – (1) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ölçütlere göre (hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar v.b.) sınıflandırılan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla % 70’ine kadar ilave ücret alabilirler.

             MADDE 2 – (1) 29/5/2008 tarihli ve 2008/13728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 –(1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.